luni, 13 februarie 2012

De ce se TEME Băsescu să decreteze Starea de Urgență?

De câteva zile media a început sa discute situatia creata de zapada în unele zone ale tarii. Jandarmii au lasat bastonul si au luat lopata. Armata a lasat porumbii si a trecut la zapada. Premierul a trecut la vizite cu generali si ministri dupa el, de parca fara ei nu îl cunostea lumea sau nu avea dreptul sa emita ordine si sa ia decizii. Obicei prost, de pe vremea celui ai carui copii sunt înca în fruntea tarii. Ba mai mult, ca sa arate ca este mai dur decât Boc cel ce va fi curând regretat si el, a trecut la admonestarea populatiei pentru nametii care s-au format pe drumurile si pe lânga casele oamenilor.
Bineînteles ca televiziunile si comentatorii, invitatii, în functie de culoarea politica arunca vina pe unii sau pe altii, si discuta despre necesitatea instaurarii starii de urgenta sau necesitate.
Bineînteles, presedintele, cel care are primul rol în decretarea unei astfel de situatii, se afla la Predeal împreuna cu noul suporter al primului ministru pentru a discuta urmartoarea lovitura de imagine.


În timpul asta, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne domnul Militaru se cearta apolitic cu politicienii, depasindu-si atributiunile, spunând numai ce vrea sa spuna, pentru ca nu se lasa provocat. Acolo unde nu cunoaste, sau nu are cu ce sa se laude, spune – ca de obicei- ca nu intra în competentele sale sau ca nu raspunde la întrebari politice. Bunaoara e întrebat vizavi de cooperarea cu MApN câti militari au fost scoti la zapada iar dânsul spune ca nu raspunde de numarul MApN, domnul Militaru uita însa ca dânsul a deschis subiectul, ca militarii si jandarmii lucreaza împreuna, ca sefii celor doua structuri sunt membri ai aceluiasi comandament, ca deocamdata Ministrul de Interne coordoneaza si raspunde de întreaga activitate deci tot personalul si mijloacele folosite se subordoneaza si administreaza ministerului al carui purtator de cuvânt se declara, deci era obligat sa aibe toate datele la dispozisie si sa le faca publice daca este întrebat, nu sa faca pe smecherul.
Am spus deocamdata, pentru ca daca se declara Starea de Urgenta, situatia se schimba si la cârma jocului trece Armata. Ca sa ne lamurim mai bine , sa vedem ce spun legile tarii vizavi de declararea Starii de Urgenta si ce impica aceasta :
Legea 45/1994 Legea Apararii Nationale ART. 22 .La proclamarea starii de asediu sau de urgenta, la declararea mobilizarii ori a starii de razboi pot fi rechizitionate bunuri apartinând agentilor economici, institutiilor publice, celorlalte persoane juridice si persoanelor fizice si pot fi chemati cetateni apti de munca pentru prestari de servicii, în conditiile prevazute de lege.
În situatiile prevazute la alin. 1, prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, agentii economici a caror activitate este nemijlocit legata de asigurarea resurselor necesare apararii pot fi militarizati. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
ART. 33 Ministerul Apararii Nationale raspunde de înfaptuirea concepsiei fundamentale de aparare a tarii în domeniul militar, în care scop:
a) analizeaza nevoile de aparare a tarii si propune autoritatilor competente stabilite prin Constitutie si alte legi, masurile privind organizarea si înzestrarea armatei, pregatirea populatiei si a teritoriului;
b) asigura pregatirea comandamentelor si instruirea efectivelor active si din rezerva;
c) organizeaza, din timp de pace, pregatirea de mobilizare a armatei si populatiei; face propuneri pentru declararea mobilizarii generale sau partiale si conduce desfasurarea acesteia;
d) îndruma si controleaza, prin Statul Major General, în colaborare cu alte autoritati abilitate, masurile de pregatire luate de ministere, agentii economici si institutiile publice, în scopul realizarii productiei si a prestarilor de servicii pentru fortele armate, întocmirii lucrarilor de mobilizare la locul de munca si pregatirii teritoriului pentru aparare.
Legea 346/2006Privind Organizarea si functionarea Ministerului Apararii
Art. 53
(1) Ministerul Apararii poate angaja si executa, la cerere, prin unitatile sale, prestari de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile si în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii.
(2) Structurile de forte presteaza servicii cu caracter obligatoriu prevazute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenta, se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executarii acestor activitati, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.
LEGEA nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
CAP. 2 Atributii
ART. 4: Consiliul Suprem de Aparare a Tarii are urmatoarele atributii:
b) la solicitarea Presedintelui României, analizeaza si propune masuri pentru:
. instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta în întreaga tara ori în unele localitati;
Aproba
7. planurile de actiune la instituirea starii de asediu si a starii de urgenta;
Art 4 1.c. c) punerea în aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si,dupa caz, hotarârea evacuarii din zona afectata sau partial afectata;
SECTIUNEA a 3-a
Resursele financiare
Art. 33. – Fondurile banesti pentru realizarea si desfasurarea activitatilor de management al situatiilor de urgenta la nivel central si local se asigura din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, dupa caz, precum si din alte surse interne si internationale, potrivit legii.
Art. 34. – (1) Salarizarea si alte drepturi ale personalului din centrele operationale se stabilesc si se acorda potrivit prevederilor legale prevazute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgenta profesioniste.
(2) Salarizarea si alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc si se acorda potrivit prevederilor legale prevazute pentru functionarii publici din ministerele respective.
Art. 35. – Finantarea actiunilor de înlaturare a efectelor si consecintelor situatiilor de urgenta se efectueaza potrivit legii.
Ordonanta nr 1 /1999 ORDONANTA DE URGENTA privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta
Art. 3. - Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri cu caracter politic, economic, social si de ordine publica, instituit în întreaga tara sau în anumite zone ori în unele unitati administrativ-teritoriale, în urmatoarele situatii:
a) existenta unor amenintari la adresa sigurantei nationale sau democratiei constitutionale, ceea ce face necesare apararea institutiilor statului de drept si mentinerea sau restabilirea starii de legalitate;
b) iminenta producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea si înlaturarea efectelor acestora.
Art. 4. - Pe durata starii de asediu si a starii de urgenta, proportional cu gravitatea situatiei ce a determinat instituirea acestora si numai daca este necesar, poate fi restrâns exercitiul unor drepturi sau libertati fundamentale înscrise în Constitutie, cu acordul ministrului justitiei.
Art. 7. - (1) La instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, unele atributii ale administratiei publice centrale si locale, legate de aplicarea dispozitiilor art. 20 din prezenta ordonanta de urgenta, trec în competenta autoritatilor civile si militare prevazute în decretul de instituire a starii de asediu sau de urgenta.
Art. 8. - În exercitarea atributiilor ce le revin pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, autoritatile militare emit ordonante militare care au putere de lege, cu respectarea dispozitiilor art. 4 din prezenta ordonanta de urgenta.
Procedura instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta. Încetarea acestora
Art. 10. - Starea de asediu sau starea de urgenta se instituie de Presedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru si publicat de îndata în Monitorul Oficial al României.
Art. 11. - Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta se aduce neîntârziat la cunostinta populatiei prin mijloacele de comunicare în masa, împreuna cu masurile urgente de aplicare, care intra imediat în vigoare. Decretul se difuzeaza pe posturile de radio si de televiziune, în cel mult doua ore de la semnare, si este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea starii de asediu sau de urgenta.
Art. 12. - În termen de cel mult 5 zile de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, Presedintele României solicita Parlamentului încuviintarea masurii adoptate.
Art. 13. - În situatia în care Parlamentul nu încuviinteaza starea instituita, Presedintele României revoca decretul, masurile dispuse încetându-si aplicabilitatea.
Art. 14. - Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta trebuie sa prevada urmatoarele:
a) motivele care au impus instituirea starii;
b) zona în care se instituie;
c) perioada pentru care se instituie;
d) drepturile si libertatile fundamentale al caror exercitiu se restrânge, în limitele prevederilor constitutionale si ale art. 4 din prezenta ordonanta de urgenta;
e) autoritatile militare si civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului si competentele acestora;
f) alte prevederi, daca se considera necesare.
Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de UrgentaArt. 1. -
(1) Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit în continuare Sistem National,se înfiinteaza, se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta,asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate.
Art. 2. – În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile folosite au urmatorul înteles:
a) situatia de urgenta – eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul înconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocareade resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;
f) starea de alerta – se declara potrivit prezentei ordonante de urgenta si se refera la punerea de îndata în aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si înlaturare a consecintelor situatiei de urgenta;
g) managementul situatiei de urgenta – ansamblul activitatilor desfasurate si procedurilor utilizate de factorii de decizie, institutiile si serviciile publice abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si implementarea acestora în scopul restabilirii situatiei de normalitate;
h) monitorizarea situatiei de urgenta – proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amplorii si intensitatii evenimentului, evolutiei si implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului de îndeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta;
SECTIUNEA a 2-a
Resursele materiale
Art. 32. -(1) Cheltuielile curente si de capital ale Inspectoratului General se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Cheltuielile curente si de capital ale centrelor operationale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanteaza din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si/sau din bugetele consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza normelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
(3) Cheltuielile curente si de capital ale centrelor operative se finanteaza, dupa caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
(4) Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare functionarii Sistemului National se face conform legislatiei în vigoare.
SECTIUNEA a 3-a
Resursele financiare
Art. 33. – Fondurile banesti pentru realizarea si desfasurarea activitatilor de management al situatiilor de urgenta la nivel central si local se asigura din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, dupa caz,precum si din alte surse interne si internationale, potrivit legii.
Art. 34. -(1) Salarizarea si alte drepturi ale personalului din centrele operationale se stabilesc si se acorda potrivit prevederilor legale prevazute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile de urgenta profesioniste.
(2) Salarizarea si alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc si se acorda potrivit prevederilor legale prevazute pentru functionarii publici din ministerele respective.
Art. 35. – Finantarea actiunilor de înlaturare a efectelor si consecintelor situatiilor de urgenta se efectueaza potrivit legii.
LEGEA nr.132 din 15 iulie 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii în interes public
Art. 1. – Rechizitia de bunuri si prestarile de servicii reprezinta masura exceptionala prin care organele autoritatii publice împuternicite prin lege obliga agentii economici, institutiile publice, precum si alte persoane juridice si fizice la cedarea temporara a unor bunuri mobile sau imobile, în conditiile prezentei legi.
Art. 2. – (1) Bunurile rechizitionate vor fi puse la dispozitia fortelor destinate apararii nationale sau a autoritatilor publice, la declararea mobilizarii generale sau partiale ori a starii de razboi, la instituirea starii de asediu sau de urgenta, precum si în caz de concentrari, exercitii si antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea, înlaturarea urmarilor unor dezastre, cât si pe timpul acestor situatii.
Art. 4. – Rechizitionarea de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii în interes public se dispune astfel:
a) la declararea mobilizarii generale sau partiale sau a starii de razboi, prin decretul de declarare;
b) la instituirea starii de asediu sau de urgenta, prin decretul de instituire;
c) în caz de concentrari, exercitii si antrenamente de mobilizare, prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
d) în cazul prevenirii, localizarii si înlaturarii unor dezastre, prin hotarâre a Guvernului sau prin ordine ale prefectilor.
Si ar mai fi multe de spus, de conspectat sau de evidentiat pe tema aceasta, am încercat sa reduc cât de mult articolele, pentru a ne face o ideea modului si situatiilor în care se declara Starea de Urgenta.
Dar pâna la ea sa vedem de ce a scos primul ministru si Ministrul Oprea, armata la zapada.
Am cautat în Legea de Functionare a MApN , în Legea Apararii si nu am gasit nimic care sa le dea dreptul sa scoata armata la astfel de activitati în afara art. 53din Legea 346/2006 care spune ca Militarii pot executa la cerere, cu aprobarea Ministrului, CONTRA COST unele servicii în favoarea unor persoane fizice sau juridice, sau în situatia în care s-a instituit starea de urgenta.

Cum pâna la aceasta ora nu avem instaurata starea de Urgenta sau necesitate nicaieri, poate purtatorul de cuvânt al ministrului va pune la dispozitia presei cererile formulate, contractele semnate si tarifele corespunzatoare muncii depuse de militari în ultimele zile. Daca nu, poate cineva se sesizeaza si face o mica plângere la parchet împotriva celor ce au dat ordin sa fie scosi militarii de la instructie si trimisi la munca voluntara. Nu de alta, dar nu mai stim în ce tara ne aflam: în tara în care militarii erau scosi la munci agricole si industriale, sau în cea în care militarilor li se reprosa ca nu au de ce sa ceara pensii decente , pentru ca nu au participat la nici un razboi, au fost doar la cules de porumbi, ca toti oamenii.
Ce are de spus despre asta domnul Presedinte ? Astept raspunsul dupa ce coboara de pe Clabucet.

Al doilea aspect care se cere lamurit este daca este cazul instituirii starii de urgenta, si daca da , de ce nu s-a declarat pâna acum, sau de ce nu se declara având în vedere prognozele. Undeva în ordonanta 21/2004 se da o definitie a starii de urgenta si din câte scrie acolo, pe unele zone aceasta se impunea de mult, fiind puse în pericol viata oamenilor si valorile materiale si culturale.Avem deja peste 70 de decedati din cauza frigului si a situatiei meteo. Atunci de ce nu s-a declarat înca starea de urgenta în zonele respective?


Pai daca citim si unele  masuri care se iau în astfel de situatii, avem si raspunsul:
1. Preluarea comenzii de catre armata. Acest lucru nu e bun, pentru ca e posibil ca militarii, sa observe faptul ca comisiile si comitetele ce trebuie sa functioneze în astfel de situatii sunt la zero cu tot ce tine de organizare, dotare, parte financiara. În plus daca mai apare vreun alt locotenent Alexandru si scoate la iveala cine stie ce „secrete” pe care nu trebuie sa le stie nimeni ?;
2. Rechizitionarea unor utilaje sau resurse de la privati sau institutii, ceea ce bineînteles nu convine nimanui.
3. Verificarea unor sisteme care au trecut în controlul civil sau mai bine spus politic si care acum practic nu mai exista;
4. Alocarea unor resurse financiare din fondul de rezerva al Primului Ministru,fondul de urgenta. Acest lucru ar scoate la iveala faptul ca aceste fonduri au fost folosite în alte scopuri;
5. Starea de urgenta ar însemna blocarea sau chiar încetarea activitatilor unor firme de partid, ceea ce ar aduce mari prejudicii clientilor fideli;
6. alocarea unor fonduri suplimentare pentru activitatile si plata celor ce vor face parte din comitetele formate si echipele de interventie ;

În plus, cum sa se declare starea de urgenta când cel care are acest atribut, este la schi? Pai daca presedintele has fun, cum sa declari starea de urgenta, sa îi strici bunatate de WEEK-END tocmai acum când toate au iesit asa de bine, gerul si zapada tin lumea în casa, nu mai pot iesi sa demonstreze, si-a tras prim ministru secret, a scos la pascut tineretul Smart din PDL, iar Ponta a intrat în herghelia lui? Ar fi o dovada de cruzime extrema, sa strici bucuriile domnului presedinte, pentru niste puturosi care nu ies sa mute câteva zeci de metri cubi de zapada din curte.

Si cu tata vânzoleala asta, nu am vazut sau auzit pe nimeni sa aduca în fata pe cei care au încheiat contracte de sute de milioane de Euro cu administratiile statului, si sa le ceara sa treaca la lopata sau sa dea banii armatei si jandarmilor care fac ceea ce trebuiau sa faca ei. Domnul Prim ministru îi cearta pe oameni ca nu si-au mutat muntii de zapada dimprejurul caselor, dar nu trage de barba nici un mahar de partid cu contract de deszapezire, DE CE DOMNULE UNGUREANU ?

Nu e vorba, ca nici televiziunile nu se înghesuie sa îi identifice. Doar vorbesc asa, la modul general, ca sa le arate ca stiu ceva si asteapta provincia.

SURSA: http://www.buftea.org/2012/02/de-ce-se-teme-basescu-sa-decreteze.html

Un comentariu:

 1. Sallut,
  Toate aprecierile pentru grija pe care o purtati Romaniei si dorinta de a o vedea in randul natiunilor Normale ale globului.
  Din pacate doar cu preamarirea istoriei glorioase care ca orice istorie ,a fost scrisa la ordinele sau sub presiunea zbirilor de atunci,o natiune nu poate supravietui,cu atat mai putin dezvolta .
  Cine se lauda prea mult cu trecutul,nu are prezent ,cu atat mai putin viitor.
  Iesiti din Bloguri si Blocuri fratilor!

  RăspundețiȘtergere